speakingclub

El club de conversa està pensat per als estudiants que volen millorar la seva fluïdesa oral en anglès. En grups reduïts separats per edats i nivells, el professor prepara una sèrie d’activitats amb la finalitat que tothom participi activament a la conversa.
Amb l’objectiu que el contingut de les sessions s’adapti als interessos i les necessitats dels alumnes, hi ha tres franges d’edat:
-    Tweens: alumnes d’entre 10 i 12 anys.
-    Teens: alumnes d’entre 12 i 16 anys.
-    Adults: alumnes de més de 16 anys, separats segons el nivell.